ภาพกิจกรรม

: ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมเครือข่าย

ครั้งที่ 1 รพร.ด่านซ้าย จ.เลย
ครั้งที่ 2 รพร.ด่านซ้าย จ.เลย
ครั้งที่ 3 รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 4 รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ครั้งที่ 6 รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ครั้งที่ 7 รพร.ด่านซ้าย "Hospital Design"
ครั้งที่ 8 จุรีปันสุข รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี  "Show Share Shop"
รั้งที่ 9 รพ.จิตเวชเลยราชนรินทร์ จ.เลย  " Go Green Go Paperless"