วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

โปรแกรม HHC online


ชื่อโปรแกรม HHC online
เวอร์ชั่น 2.7
ผู้พัฒนา นายสุพัฒนา ปิงเมือง
สถานที่ทำงาน รพ.สต.ผักตบ จ.อุดรธานี
ประเภท Freeware
ความเป็นมา
 • ความเป็นมา จากปัญหาการทำงานเชิงรุกในชุมชนของ รพ.สต.ผักตบ ที่ต้องบันทึกใน family folder แล้วค่อยกลับมาบันทึกลงโปรแกรมฐานข้อมูลของ รพ.สต.(HOSxP PCU) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนและข้อมูลบุคคล การดูประวัติการเจ็บป่วยเพื่อประกอบการเยี่ยมบ้าน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สะดวกในการทำงานและเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากบันทึกข้อมูลตามมา รพ.สต.ผักตบ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนจึงได้พัฒนา HHC Online ขึ้นโดยได้พัฒนามาจากโปรแกรม M-HIS ของอาจารย์ดุสิต ปานอำพันธุ์ จากเว็บบอร์ด hosxp.net ที่พัฒนามาใช้งานกับโปรแกรม HOSxP ซึ่งจะเน้นสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล การทำงานของ HHC Online จะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลแบบ real time และเน้นการบันทึกข้อมูลในงานเชิงรุกของ PCU และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใช้โปรแกรม HOSxPและHOSxP PCU เมื่อบันทึกขณะที่ทำงานในชุมชนแล้วก็ไม่ต้องกลับมาบันทึกหรือนำเข้าข้อมูลที่ รพ.สต.อีก รวมทั้งได้พัฒนาเมนูและเครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการที่ผู้ปฏิบัติงานของ รพ.สต.ผักตบ ต้องการอีกด้วย 
คุณสมบัติของ HHC Online 
 • HHC Online จะทำงานแบบ Client – Server โดยจะทำงานร่วมกับฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP PCU ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ที่ Server เพื่อคอยให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือโปรแกรมฟรี ได้แก่ FireFox, Google Chrome ซึ่งไม่จำกัดว่าเครื่องที่ใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่างอุปกรณ์ Tablet หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ และเนื่องจากข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริมาณน้อยมาก ทำให้สามารถใช้งานผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็วต่ำๆได้
เอกสารคู่มือ
 • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 
 • คู่มือการใช้งาน
ดาวโหลดโปรแกรม
Update HHC Online ver 2.6-b
สิ่งที่ปรับเพิ่ม
 • ปรับเพิ่มถนนในรายละเอียดหลังคาเรือนครับ (อ.โก้ ขอมาครับ)
 • สิทธิการเข้าใช้งานของ user (แก้ไขตาม อ.โก้ นะครับ)
 • ปรับปรุงเมนูคัดกรองความเสี่ยงให้สามารถเข้าไปดูผลได้เบื้อต้น(ดูสรุปได้แต่บันทึกยังไม่ได้ครับ รอปรับเพิ่มเติม)
 • อื่นๆ ลองใช้งานดูนะครับ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้จะครับจะได้ปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น
Update 2.6-c
 • เมนู wecando
 • เมนูคัดกรองความเสี่ยง(ยังไม่สมบูรณ์)
Update 2.7 Beta
 • #ดูรายละเอียดการคัดกรองความเสี่ยงได้
 • #ดูรูปบ้านได้
Update 2.7
 • เพิ่มเมนูโครงสร้างองค์กรชุมชน
 • เพิ่มเมนูบันทึกประวัติชุมชน
 • ปรับในส่วนของการเพิามพิกัดอัตโนมัติ GPS ให้เร็วขึ้นโดยเลือกให้แสดงแผนที่/ไม่แสดง
 • ปรับเมนูช่วยในการบันทึกเยี่ยมบ้านเป็นแบบ check box เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น


สอบถามการใช้งาน
 • นายสุพัฒนา ปิงเมือง   www.nonghan108.com
 • เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลชุมชน
  โทร.0812632232 Email : decha015@gmail.com
หมายเหตุ
 • ผลงานของเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้พัฒนาทุกท่านได้พัฒนาโปรแกรมภายใต้แนวความคิดในการพัฒนาร่วมกัน คือ "ความรู้..เป็นสมบัติของคนทั้งโลก" เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนได้มี software ที่ดีและฟรีไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการนำโปรแกรมไปใช้จึงสามารถดาวโหลดและนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือใช้งานสามารถเสนอแนะหรือสอบถามผู้พัฒนาได้โดยตรงครับ
..............................................................................................................................................................

สนับสนุนทุนในการพัฒนา Software Lab online ของเครือข่าย บริจาคเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา  เลขที่บัญชี  
ชื่อบัญชี  

"มุ่งมั่นพัฒนาระบบไอที เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า.."

1 ความคิดเห็น: